Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve v Državni zbor RS 2011

datum: 21.10.2011
kategorija: Sporočila za javnost

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS št. 41/07-ZVRK, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 - odločba US, 11/11 ) objavlja Občina Ajdovščina SKLEP o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve v Državni zbor RS 2011.

1.
Za nameščanje volilno propagandnih sporočil (v nadaljevanju plakatiranje) v času volilne kampanje za volitve v Državni zbor RS 4.12.2011, Občina Ajdovščina določa naslednja plakatna mesta:

a.) Brezplačna plakatna mesta v občini Ajdovščina so:
1. v Ajdovščini:
- na zelenici na vzhodni strani stavbe Tovarniška cesta št. 2,
- na zelenici v križišču Bevkove ulice in Vipavske ceste
(pod OŠ Šturje),
2. v Črničah: - na zelenici pred marketom,
3. na Colu: - na zelenici pri Zadružnem domu.

Vsakemu organizatorju volilne kampanje je na vsakem plakatnem mestu na njegovo prijavo zagotovljena površina ¼ panoja, razdeljenega po vertikali, v velikosti 1 m2.

b) V vseh naseljih lahko organizatorji volilne kampanje, brez posebnega dovoljenja občine, vendar s soglasjem lastnikov stavb, drugih objektov ali zemljišč, izvedejo plakatiranje na teh objektih oz. zemljiščih.

2.
Občinska uprava določi organizatorjem vrstni red na plakatnih mestih po vrstnem redu prejete pisne prijave in vodi evidenco prijav. Upošteva se vrstni red pisnih prijav, ki prispejo na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, šteto od objave tega sklepa, do vključno 23.11.2011 do 12.ure. Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane.
Vrstni red prijav se na posameznem plakatnem mestu določa od leve proti desni in od zgoraj navzdol, gledano v smeri proti panojem, tako da je prvo plakatno mesto na prvem panoju levo zgoraj, drugo levo spodaj, tretje desno zgoraj, četrto desno spodaj, peto na drugem panoju levo zgoraj in tako naprej.
V primeru, da organizator odpove že dodeljeno plakatno mesto, lahko občinska uprava, zaradi gospodarnejše izkoriščenosti prostora, prerazporedi ostala tangirana plakatna mesta s pomikom za ustrezno število mest nazaj, tako da med njimi ni praznih mest, in o tem obvesti organizatorje. Če takšna prerazporeditev ni mogoča, zapolni odpovedano plakatno mesto z naslednjo prejeto prijavo.

3.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju KSD d.o.o.) zagotovi na plakatnih mestih, določenih v tem sklepu, zadostno število tipiziranih panojev.
KSD d.o.o. izvaja nadzor nad plakatiranjem na panojih ter odstranjuje nepravilno nalepljene plakate na stroške organizatorja volilne kampanje.
Lepljenje plakatov lahko izvaja organizator volilne kampanje sam ali pa, po njegovem naročilu in proti plačilu, KSD d.o.o.. Odstranjevanje plakatov izvede KSD d.o.o. na stroške organizatorja volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje mora pri izvajanju lepljenja plakatov upoštevati navodila KSD d.o.o..

4.
Organizatorji morajo, z izjemo panojev brezplačnih plakatnih mest iz točke 1.a. tega sklepa, najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja, odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine z vseh plakatnih mest.

5.
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si in na oglasni deski Občine Ajdovščina.

Številka: 041-2/2011
Datum: 21.10.2011


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, l.r.

Sklep