Namera za sklenitev neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin

datum: 04.10.2011
kategorija: Javni razpisi
OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI
NEPREMIČMIN PARC. ŠT. 728/15 in 728/16 OBE K.O. ŠTURJE
Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe
s Filipič Bojanom iz Ajdovščine, Grivška pot 4/a za prodajo parc.št. 728/15 v izmeri 8 m2 k.o. Ajdovščina in s Kodelja Stanislavov iz Ajdovščine Grivška pot 4 za parc. št 728/16 v izmeri 8 m2 obe k.o. Ajdovščina

Cena za zgoraj naveden nepremičnine znaša 80 €/m2 .

Sklep se izvede s sklenitvijo neposredne pogodbe s kupcema, potem ko Občina Ajdovščina predhodno na spletu objavi namero za prodajo v zgoraj navedenih nepremičnin in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev prodajne pogodbe za zgoraj navedene nepremičnine objavila javni razpis za zbiranje pisnih ponudb, pod enakimi pogoji.


Številka: 478-47/2011, 478-46/2011
Datum: 3.10.2011ŽUPAN
Marjan Poljšak