Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 04.07.2011
kategorija: Javni razpisi

Številka: 3528-14/2011
Datum: 4.7.2011


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:


1. D-mol (u) Gordan Novaković s.p. iz Ajdovščine Goriška cesta, iz Ajdovščine, se odda v najem pisarniški prostor v izmeri 8,8 m2 v Ajdovščini, v mansardi stavbe Rizzatijeva vila na naslovu Gorška 17 Ajdovščina, kot je označeno na skici. Prostore se odda za izvajanje glasbene dejavnosti, ki pa ne sme biti moteča za ostale najemnike prostorov v stavbi.
2. Najemna pogodba se sklepa za dobo petih let, šteto do dneva podpisa pogodbe.
3. Mesečna najemnina se izračuna v skladu s Pravilnikom o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list RS št. 31/2008). Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati vse stroške tekočega vzdrževanja prostora.
4. Sklep izvede KSD Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z najemnikom, potem ko Občina Ajdovščina predhodno na spletu objavi namero za oddajo prostora v najem in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.


V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne najemne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev najemne pogodbe objavila javni razpis pod enakimi pogoji.
TAJNIK
Janez FURLAN, univ. dipl. inž. zoot.