Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 12.05.2011
kategorija: Javni razpisi

Številka: 478-7/2011
Datum: 21.4.2011


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE
Na podlagi 28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 54. in 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list št. 94/07) in 3. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list RS št. 31/08) in pozitivnega mnenja Odbora za finance in premoženjske z dne 20.4.2011,se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo v najem pisarniškega prostora v izmeri 14,56 m2 v Ajdovščini, Gregorčičeva 20. Prostor se nahaja v prvem nadstropju
Najemna pogodba se sklepa za dobo petih let, to je do 31.5.2016.


Za sklenitev najemne pogodbe za prostor ena Gregorčičevi 20 v Ajdovščini je zaprosila Nestrankarska lista Srce iz Ajdovščine

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne najemne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev najemne pogodbe objavila javni razpis pod enakimi pogoji.


TAJNIK
Janez FURLAN, univ. dipl. inž. zoot.