Slavnostni govor župana Marjana Poljšaka ob občinskem prazniku, 5. maju

datum: 06.05.2011
kategorija: Sporočila za javnost

Začenjam tradicionalno slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina na dan občinskega praznika, petega maja.

5. maj, praznik občine Ajdovščina 2011 5. MAJA si vsako leto, kot v evangelijih, povemo iste besede o slavnem dogodku, v spomin na katerega imamo občinski praznik.
Občina Ajdovščina si je po drugi svetovni vojni za dan svojega občinskega praznika izbrala 5. maj, to je dan, ko je bila leta 1945 v osvobojeni Ajdovščini ustanovljena Narodna vlada Slovenije in je za nas najpomembnejši zgodovinski dogodek, ki se je zgodil na našem ozemlju. Temeljno vsebino tega dogodka in našega praznovanja opisuje določilo v Statutu naše občine: »V spomin na osvoboditev izpod fašizma in priključitev Primorske Sloveniji praznuje občina 5. maja, ko je bila ustanovljena Narodna vlada Slovenije, svoj praznik.« To Narodno vlado Slovenije so po drugi svetovni vojni imenovali Prva slovenska vlada, kakor je bilo pred letom 1995 tudi navedeno v aktih naše občine: »Občina Ajdovščina praznuje 5. maja občinski praznik v spomin na ustanovitev prve slovenske vlade«. Zaradi zgodovinske simbolike in našega ponosa smo obdržali ime Prva slovenska vlada pri imenu Dvorana prve slovenske vlade in pri imenu Trg prve slovenske vlade. Ponosni smo na ustanovitev Narodne vlade Slovenije v Ajdovščini 5. maja 1945, ker to razumemo, kot enega najpomembnejših dejanj boja za obstoj in razvoj Slovenskega naroda, še posebej na Primorskem.
Vsako leto si na praznik občine ponovimo tudi slavnostne besede o duhovni vsebini naših rodov. Na občinski praznik občanke in občani ajdovske občine praznujemo tisto, kar smo in imamo zapisano v sebi, bistvo vsakega izmed nas, naših rodov, naših malih in velikih skupnosti; od pradavnine do danes zbrane izkušnje, spoznanja in sposobnosti, zapisane v našem nezavednem, v naši zavesti, neizbrisno zapisane v naših genih, v naši krvi. Spominjamo se naših prednikov in njihovega boja za obstanek ter razvoj skozi zgodovino. Slavimo njihovo ter našo voljo do preživetja in polnega življenja, njihovo ter našo pridnost in zagrizenost za delo, njihovo ter naše poštenje, bratsko sodelovanje in medsebojno pomoč. Kljubovali so vseh vrst okupatorjem, režimom in izdajalcem. Kot so oni zmogli obstati, bomo tudi mi.

Vsako leto se na občinski praznik veselimo naših uspehov z novimi OBČINSKIMI NALOŽBAMI.
Glavne naložbe, zaključene v letu dni od prejšnjega občinskega praznika do današnjega so:
- Vodarna Hubelj,
- nov vodovod od izvira Hublja do Pal,
- Regijsko skladišče civilne zaščite,
- Mladinski center in hotel v Palah,
- nov vrtec v Selu,
- Nogometni stadion Ajdovščina,
- Poslovilni objekt na pokopališču Ajdovščina,
- cesta Tevče – Vrtovče,
- interventna cesta nad plazom Stogovce,
- dokončanje pločnika Batuje – Selo,
- 2. faza komunalnega opremljanja Poslovne cone Gojače,
- kanalizacija na Colu,
- čistilna naprava v Velikih Žabljah, ki je v poskusnem obratovanju,
- ureditev mladinskega oddelka v Lavričevi knjižnici,
- igrišče in balinišče na Planini,
- športno igrišče Vipavski Križ,
- prizidek k dvorani v Lokavcu,
- obnova mrliške vežice na pokopališču v Šmarjah,
- ureditev nadomestnih prostorov za glasbeno šolo,
- namestitev igral na desetih otroških igriščih po vaseh.
Pričete naložbe in naložbe v teku so:
- nova Osnovna šola Ajdovščina,
- cesta proti Izviru Hublja,
- izgradnja kanalizacijskih priključkov za naselja Ustje, Dolenje, Budanje, Žapuže in Lokavec,
- nadaljevanje obnove glavne vodovodne linije od Batuj do Lokavca,
- nadaljevanje komunalnega opremljanja stanovanjske soseske v Grivčah,
- večnamenski objekt na Ustjah,
- spremljajoči objekt pri športnem igrišču Batuje.
V tem mesecu bomo pričeli graditi dom krajanov Črniče, za katerega bo podpisana pogodba z izvajalcem prihodnji teden.
Ponovno bomo poskusili pridobiti evropska sredstva za Razvojni center, ker na pred kratkim zaključenem razpisu nismo bili izbrani. Prav tako si bomo ponovno prizadevali pridobiti evropska sredstva za izgradnjo novega Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina.

Za pomoč in sodelovanje pri financiranju občinskih naložb se zahvaljujemo Službi vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ministrstvom vlade Republike Slovenije, Fundaciji za šport in evropskim ustanovam ter skladom. Zahvaljujemo se Ministrstvu za okolje in prostor za nadaljevanje sanacije plazu Slano blato in začetek sanacije plazu Stogovce. Zahvaljujemo se Ministrstvu za promet za nadaljevanje izgradnje interventne ceste nad plazom Stogovce.

Glavne ZNAČILNOSTI TER CILJI STARE IN NOVE AJDOVSKE OBČINSKE POLITIKE.

Volivci so na lanskih občinskih volitvah večinsko podprli nadaljevanje dosedanje občinske politike, ki jo opredeljujem takole:
- socialistična politika,
- ker se za gospodarstvo in delovna mesta enako močno trudimo, kot za občinsko infrastrukturo in ostale tipične občinske zadeve;
- da bi pridobili nova delovna mesta, podpiramo razvoj novih podjetij, programov in tehnologij,
- kolikor občina lahko in zmore se trudimo za ohranitev delovnih mest v obstoječih podjetjih,
- razumemo, da je le z delom in znanjem ustvarjena dodana vrednost – to so uporabni izdelki ter uporabne storitve - resnična osnova za preživetje posameznika in skupnosti;
- podjetniška politika,
ker razumemo in podpiramo podjetništvo ter podjetnike kot tvorce dela in uporabnega znanja, ne pa špekulacij, tudi ne špekulacij kapitala oziroma kapitalistov;
- narodna politika,
- ker podpiramo ohranjanje in če je možno povečanje slovenske lastnine nad nepremičninami ter kapitalom, navkljub v Sloveniji prevladujoči politiki podpore prodoru tujega kapitala;
- ker podpiramo našo ljudsko kulturo in kulturno dejavnost nasploh, ki je prevladujoče slovenska; imamo razcvet pevskih zborov, dramskih skupin in drugih kulturnih dejavnosti;
- tudi naša podpora množičnemu športu in mladinski dejavnosti ima v večini primerov posreden vpliv na večanje narodne zavesti;
- vse naše delovanje je usmerjeno predvsem k izboljšanju materialnih, pa tudi duhovnih pogojev za življenje mladih družin, da bi te imele več otrok, kar se tudi uresničuje.

Ajdovska občinska politika je v nasprotju z v Sloveniji prevladujočo politiko uveljavljanja kapitalističnega družbenega reda in njegovih vrednot predvsem v interesu prodora ter prevlade tujega – svetovnega kapitala oziroma kapitalističnih elit, ki z njim upravljajo. Razlaščanje državljanov lastništva nekdanje družbene lastnine, naraščanje brezposelnosti, prenizke plače, v večini primerov očitno načrtno uničevanje slovenskih podjetij, tudi z namenom, da jih za čim nižjo ceno kupi tuj kapital, povzroča v državljanih vedno bolj kritično razmišljanje. Narašča zavest, da je nujen upor proti svetovnemu kapitalizmu in njihovim slovenskim sodelavcem.

Slovenski vladi želimo, da bi bila čim bolj uspešna, da bi k preživetju pomagala nam in vsej Sloveniji. Želimo, da bi vse svoje sile preusmerila v večanje dodane vrednosti, v visoke tehnologije in v nova delovna mesta, ki dajejo izdelke, posebno izvozne. Edino taka politika lahko zmanjšuje zadolževanje Slovenije in omogoča slovensko lastnino nad nepremičninami ter kapitalom.

V Ajdovščini pa odločno korakamo v prihodnost prav zato, ker dobro razumemo in delamo za večanje dodane vrednosti, visoke tehnologije in nova delovna mesta na osnovi naših vrednot, ki so bile, so in bodo: prijazni in pošteni medčloveški odnosi; delavnost in kvalitetno življenje posameznika ter v skupnostih; osebna, družinska, društvena, vaška, krajevna, občinska in narodna zavest ter samozavest; ohranjanje in razvoj naših rodov, Primorske ter slovenskega naroda.

Čestitam letošnjim nagrajencem: prejemniku naziva častni občan, prejemnikoma petomajskih priznanj, prejemnikoma občinskih priznanj in prejemniku spominskega priznanja ter se vam zahvaljujem za vaš prispevek!

Spoštovane občanke in občani občine Ajdovščina, ob občinskem prazniku petem maju Vam prisrčno čestitam!

Župan Marjan Poljšak