Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite občine Ajdovščina za leto 2011, rok 22.4.2011

datum: 28.03.2011
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 8. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011 (Uradni list RS, št. 9/11) in 10. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 32/02, 30/08 – v nadaljevanju pravilnik), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA NAJETE STANOVANJSKE KREDITE V OBČINI AJDOVŠČINA ZA LETO 2011

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Subvencioniranje obrestne mere se odobri za najete kredite pri poslovni banki, s katero Občina Ajdovščina sklene pogodbo, za namen gradnje, dograditve, prenove ali nakupa stanovanja ali stanovanjske hiše, na območju občine Ajdovščina. Če kreditna masa ne bo v celoti porabljena za navedene namene, se lahko porabi tudi za subvencioniranje obrestne mere za poplačilo manj ugodnih stanovanjskih kreditov, ob pogoju da gre za prvo reševanje stanovanjskega problema.

Višina sredstev namenjenih za subvencioniranje obrestne mere je 63.640 €. Če bo na razpis prijavljenih več prijaviteljev kot je razpoložljive kreditne mase, se v primeru naknadno ugotovljenih neizkoriščenih sredstev, sredstva dodelijo naslednjemu upravičencu na prednostni listi.

Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR+ 0%.

Odplačilna doba kredita je do 10 let.

Rok koriščenja najetega kredita je 30.11.2011. Upravičenci morajo skleniti pogodbo z banko najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa.

2. RAZPISNI POGOJI

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem na območju Občine Ajdovščina in ki na območju občine Ajdovščina rešujejo svoj stanovanjski problem. Izpolnjevati pa morajo vsaj enega od splošnih pogojev in oba posebna pogoja, določena v pravilniku.

Splošni pogoji so:
- da si prosilec z gradnjo in nakupom stanovanja ali stanovanjske hiše, prvič rešuje stanovanjsko vprašanje,
- da si prosilec z adaptacijo stanovanja ali stanovanjske hiše rešuje svoje stanovanjsko vprašanje oziroma adaptira stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je starejša od 15 let,
- da je prosilcu zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno.

Adaptacija stanovanj in stanovanjskih hiš po pravilniku zajema obnovo fasade, prenovo dotrajane strehe, obnovo sanitarij, obnovo elektro in vodovodnih instalacij, obnovo tlakov in stopnišč ter izvedbo toplotne izolacije.

Posebni pogoji:
- da niti prosilec, niti njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner ter otroci za čas preživljanja niso lastniki primernega stanovanja po 10. členu stanovanjskega zakona, razen v primeru adaptacije stanovanja ali stanovanjske hiše,
- da ima pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki ni starejše od 15 let, oziroma drugo ustrezno dokumentacijo v primeru prenove stanovanjske hiše ali stanovanja, oziroma da ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo ali predpogodbo, če gre za nakup stanovanjske hiše ali stanovanja.

Če je povpraševanje prosilcev večje od razpisanih sredstev, imajo ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev iz tega razpisa prednost tisti prosilci, ki niti sami niti njihovi zakonci oziroma zunajzakonski partnerji še niso bili upravičenci do subvencioniranja obrestne mere v skladu s pravilnikom.

3. VIŠINA POSOJILA

Višina posojila je odvisna od števila družinskih članov in sicer:

število družinskih članov / najvišje možno posojilo v €
1-2 / 29.000,00
3-4 / 36.000,00
5 ali več / 44.000,00

Najvišji znesek posojila se za namen obnove starih hiš na vasi in v starem mestnem jedru poveča še za dodatnih 20%.

Banka ima glede na ugotovljeno posojilno sposobnost posojilojemalca pravico znižati dodeljen znesek posojila.

4. VLOGI JE POREBNO PRILOŽITI NASLEDNJE PRILOGE:

- potrdilo o družinski skupnosti (pridobi občina);
- potrdilo o lastništvu stanovanjske hiše ali stanovanja (zemljiškoknjižni izpisek pridobi občina);
- potrdilo o bruto dohodkih vseh članov družine v obdobju treh mesecev pred razpisom;
- pravnomočno gradbeno dovoljenje, oziroma drugo ustrezno dokumentacijo v primeru prenove;
- predpogodbo oz. kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše;
- izjavo, da niti prosilec, niti njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner ter otroci za čas preživljanja niso lastniki primernega stanovanja;
- potrdilo Zavoda za zaposlovanje za vse brezposelne družinske člane (če uveljavljate ta kriterij);
- odločbo ZPIZ-a o invalidnosti (če uveljavljate ta kriterij);
- drugo.

5. RAZPISNI POSTOPEK

Občina Ajdovščina bo objavila javni razpis in razpisno dokumentacijo na spletni strani občine www.ajdovscina.si dne 28.3.2011. Občani, ki želijo pridobiti pravico do subvencioniranja obrestne mere za najete kredite po razpisnih pogojih, bodo oddali vlogo na posebnem obrazcu, ki ga bodo lahko prevzeli v vložišču Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletni strani, najkasneje 15 dni pred zaključkom razpisa. Rok za oddajo vlog je petek 22.4.2011.

Vloge se odda osebno na vložišče Občine Ajdovščina ali po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka osebno prinesena v vložišče Občine Ajdovščina do 12. ure oziroma, če je bila zadnji dan roka oddana po pošti priporočeno.

V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo občinska uprava prijavitelja pozvala, da vlogo dopolni. Če prijavitelj vloge ne bo dopolnil v roku, se tako vlogo s sklepom zavrže.

Dodatne informacije lahko zainteresirani občani dobijo na telefonski številki (05) 365 91 37 – Jerica Stibilj.

6. IZID RAZPISA

Občinska uprava izda sklepe o dodelitvi sredstev s subvencionirano obrestno mero najkasneje v roku 30 dni od preteka roka za oddajo vloge.

OBČINA AJDOVŠČINA


PRILOGA:

razpisna dokumentacija