Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 03.03.2011
kategorija: Javni razpisiOBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN


Številka: 3528-0002/2011
Datum: 3.3.2011


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU

ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBENa podlagi 28. in 29.člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 54., 55. in 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list št. 94/07) in 3. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list RS št. 31/08) ter mnenja odbora za finance z dne 2.3.2011

se na spletnem portalu Občine Ajdovščina objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Občina Ajdovščina, da sklene neposredno najemno pogodbe s katero se odda v najem Dimic Jerneji, Struževo 59 a, 4000 Kranj, prostor-pisarno v izmeri 10 m2 prvem nadstropju in souporabo skupnih prostorov v izmeri 6,23 m2 , skupaj 16,23 m2 v objektu na Goriška 17.
Višina mesečne najemnine znaša 63,00 EUR in se zaračunava mesečno.
Oddaja v najem se izvrši sklenitvijo neposredne pogodbe in sicer za dobo 1 leta.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne najemne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev najemne pogodbe objavila javni razpis pod enakimi pogoji.


ŽUPAN
Marjan Poljšak