JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

datum: 04.11.2010
kategorija: Javni razpisi

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
ZA IZVAJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI - NOGOMETNI STADION AJDOVŠČINA

Na podlagi 46. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list št. 2/02, 41/05 in 92/05), 19., 27. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 14/07 in št. 55/09), 26. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list št. 55/2009, 100/2009 in 49/2010) in 8. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list RS št. 31/2008) in na osnovi mnenja Odbora za finance in premoženjske zadeve z dne 30.9.2010 je Občinska uprava Občine Ajdovščina dne 1.10.2010 sprejela naslednji

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
ZA IZVAJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI


1. NAJEMODAJLEC: Občina Ajdovščina, 5270 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a

2. OPIS PREDMETA NAJEMA IN LOKACIJA:
Predmet oddaje v najem je poslovni prostor s sanitarijami za osebje, izvedenem do IV. gradbene faze, ki se nahaja v pritličju vzhodne tribune Nogometnega stadiona Ajdovščina na parc. št. 369 k.o. Ajdovščina in sicer za namene ureditve gostinskega lokala. Poslovni prostor meri 35 m2, sanitarije za osebje pa 5 m2. Stranke lokala bodo uporabljale sanitarije, ki so namenjene tudi obiskovalcem prireditev na nogometnem stadionu. Skupaj s poslovnimi prostori se oddaja v najem tudi del zunanjih površin neposredno pred lokalom v izmeri 31,5m2, za ureditev letnega vrta.

3. NAJMANJŠA PONUDENA MESEČNA NAJEMNINA
Najmanjša ponudbena mesečna najemnina znaša 400,00€.
Dosežena najemnina se bo poračunavala z investicijskimi vlaganji najemnika v poslovni prostor.
Morebitna neodplačana vlaganja (poračun z najemnino), se bodo najemniku po preteku najema povrnila.

4. VRSTA PRAVNEGA POSLA: Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja najema.

5. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA ZAINTERESIRANI NAJEMNIK PREDLOŽITI PONUDBO:
Ponudba mora biti podana v pisni obliki v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
- predmet najema;
- ponudbeno mesečno najemnino
- izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenija
za samostojne podjetnike, kjer bo razvidno, da je prijavitelj registriran za izvajanje gostinske dejavnosti;
- potrdilo o vplačani varščini
- številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe:
- kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
- izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa

6. ROK SKLENITVE NAJEMNE POGODBE:
Izbrani ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu Najemni čas prične teči s pričetkom obratovanja lokala, vendar najkasneje v roku šest mesecev po sklenitvi najemne pogodbe.

7. DRUGI POGOJI:
a)Najemnik poslovnih prostorov bo moral prostore preurediti v lokal in pričeti z obratovanjem najkasneje v roku 6 mesecev od podpisa najemne pogodbe. Rok ureditve prostora in pričetek obratovanja je bistvena sestavina najemne pogodbe. Vsa investicijska vlaganja mora predhodno potrditi Občina Ajdovščina.
b)Najemnik mora sam na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti.
c)Vse stroške obratovanja (uporaba električne energije, poraba vode, ogrevanje itd.) nosi najemnik, ki si bo moral tudi namestiti odštevalne števce za porabljeno vodo in električno energijo.
d) O souporabi sanitarij in kritju stroškov souporabe sanitarij za goste bo najemnik moral skleniti pogodbo z upravljalcem nogometnega stadiona – trenutno Nogometni klub Primorje Ajdovščina.
e) Prostori se oddajo v najem po načelu videno -najeto
f)Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da v primeru več najugodnejših ponudb, vse najugodnejše ponudnike pozove k oddaji ponovne ponudbe.
e)Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje v najem vse do sklenitve pravnega posla.
g) O odločitvi najemodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 15.12.2010.
h) Za sestavo najemne pogodbe poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med najemodajalcem in najemnikom, se opredelijo v pogodbi.

8. VARŠČINA: Ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino v višini 800,00 € na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina.

9. ROK ZA ODDAJO PONUDBE IN DATUM OGLEDA
Pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnega prostora«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do ponedeljka 29.11.2010 do 10,00 ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
Ogled lokala je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v ponedeljek 22.11.2010 od 10.00 ure do 11.00 ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po telefonu št. 05 365 91 18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
ž u p a n
Marjan Poljšak