Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Šturje

datum: 05.04.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017, 199/21-ZUreP-3 in 20/22-odl.US) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 771-11/2022-4, z dne 27. 3. 2022, o odvzemu statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti izdaja naslednjo ODLOČBO.

1.  Ugotovi se, da je nepremičnini parc. št. 1253/5 k. o. 2380 Šturje, prenehal status javno dobro. 

2. Nepremičnini iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2380 1253/5, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana z ID pravice/zaznambe: 16274703.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017, 199/21-ZUreP-3 in 20/22-odl.US, v nadaljevanju: ZUreP-2),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 247. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.  Javnemu dobru se status lahko odvzame smiselno po postopku iz 245. člena, to je z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na 27. redni seji dne  24. 3. 2022, na predlog župana sprejel sklep št. 711-11/2022-4 (in druge št.), s katerim je odločil o prenehanju statusa javnega dobra parc. št.  1253/5  k. o. 2380 Šturje.

Odvzem  javnega  dobra  je  v  konkretnem  primeru  utemeljen  s  sledečimi  razlogi:

Nepremičnina parc. št. 1253/5 k.o. 2380 Šturje je v lasti Občine Ajdovščina in ima zaznambo javno dobro. Iz vpogleda v  arhivsko dokumentacijo je bilo ugotovljeno, da je bilo javno dobro vzpostavljeno z ugotovitveno odločbo št. 478-10/2014 z dne 17.2.2014, ki pa v  obrazložitvi odločbe ni vsebovala navedbe, za katere vrste objekta gre pri tej parceli. Tudi sicer vpogleda v Geodetski informacijski sistem, ki prikazuje grafični del katastra na ortofoto podlagi in ki ima povezavo na fotografijo parcele, izhaja, da na parceli ni objekta, temveč gre za travnik oz. sadovnjak ob stanovanjski hiši, ki je tudi v rabi mejašev in ne v splošni rabi. Tudi sicer parcela 1253/5 k.o. 2380 Šturje meji na severu in na vzhodu na površino enakih značilnosti, ki je v lasti Občine Ajdovščina in jo je možno uporabljati za namene splošne rabe, kot bi se sicer lahko uporabljala parcela , ki je predmet te odločbe.

Glede na ugotovljeno dejansko stanje je ob smiselni uporabi izpolnjen pogoj, ki ga določa 247. člen ZUrep-2, iz katerega izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe.

Glede na stanje trenutnih vknjižb, se ta odločba po nastopu pravnomočnosti izvrši na način, kot izhaja 2. točke te odločbe, z izbrisom zaznambe ID pravice/zaznambe: 16274703.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu

 Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRP), v znesku 18,10 EUR.

 

Postopek vodila: Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine  

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

 

Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Šturje

                                   

Javno naznanilo:

- oglasna deska OA

- spletna stran OA

- enotni državni portal e-uprava