Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Skrilje

datum: 23.09.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Skrilje.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo, s katero bo odsvojila nepremičnino parc. št. 557/2 k.o. 2389 Skrilje  (38 m2, v delu pozidano z delom lope, že v rabi interesenta).

Ocenjena vrednost, ki je hkrati predvidena prodajna vrednost nepremičnine, ki je stavbno zemljišče, znaša 25€/m2. V primeru sklenitve pogodbe z interesentom, bo Občina od njega sočasno pridobila nepremičnini  namenjeni za pot, parc. št. 558/2 in parc, št. 558/3, obe k.o. 2389 Skrilje, po isti neto ceni.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine, lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-145/2019-3

Datum:   23. 9. 2019 

Namera z grafično prilogo