Povabilo k oddaji ponudbe za dolgoročni kredit Občini Ajdovščina za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu

datum: 19.03.2024
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina vabi banke k oddaji ponudbe za dolgoročni kredit, za financiranje investicij.

 

Višina glavnice:

6.424.106,08 eur

oziroma manj do višine, ki jo banka lahko ponudi

Obrestna mera:

najugodnejša variabilna obrestna mera + pribitek

Predviden rok črpanja kredita:

30. 4. 2024

Predviden rok odplačila kredita:

30. 4. 2034

Način vračila glavnice:

mesečno

Način plačila obresti:

mesečno

Vrsta zavarovanja kredita:

menice

Stroški najema kredita:

najnižji možni

Stroški vodenja kredita:

najnižji možni

Možnost predčasnega plačila:

da, brez stroškov

Datum objave povabila k dajanju ponudb za zadolžitev:

18. 3. 2024

Rok za pridobitev ponudb:

15. 4. 2024

Rok za sklenitev pogodbe:

30. 4. 2024

Kriterij izbora:

višina obrestne mere, stroški najema, stroški vodenja, možnost predčasnega vračila

 

Ponudba mora biti dana za celoten znesek povpraševanja, zavezujoča in v okviru navedenih pogojev, sicer se šteje za nepopolno.

Ponudbi mora biti priložen amortizacijski načrt za celoten znesek kredita, parafiran osnutek pogodbe ter izkazani vsi stroški, vezani na najem kredita ter izračunana efektivna obrestna mera. Rok veljavnosti ponudbe je do 30. 4. 2024.

Občina si pridrži pravico in možnost, da dokončno določi znesek, roke črpanja kredita ali korigira znesek iz tega dopisa pred sklenitvijo pogodbe in pred izborom najugodnejše ponudbe.

Ponudbe morajo biti dostavljene v zapečateni kuverti z vidno oznako »Ne odpiraj -  ponudba za kredit« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina po pošti ali osebno na vložišče ali na e – naslov obcina@ajdovscina.si do vključno 15. 4. 2024 do 12.00 ure.

Izbira ponudnika bo opravljena na osnovi utemeljitve izbora na osnovi zgoraj definiranih kriterijev izbora.

Predviden datum sklenitve pogodbe je 30. 4. 2024.

 

Občinska uprava     


Povabilo bankam k oddaji ponudbe