Javni poziv za zboranje predlogov kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije

datum: 31.05.2019
kategorija: Druge javne objave

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 111. in 112. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) objavlja Javni poziv za zboranje predlogov kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije.

V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 45/2008, 83/2012 in 68/2017) občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in njegov namestnik ter trije člani in njihovi namestniki. Člane občinske volilne komisije imenuje občinski svet, na podlagi liste kandidatov, ki jo sestavi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  Mandat občinske volilne komisije traja štiri leta. 

Naloge občinske volilne komisije so opredeljene v 41. členu Zakona o lokalnih volitvah:

- skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,

- potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov

  oziroma list kandidatov,

- določa volišča,

- imenuje volilne odbore,

- ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni, ter daje

  poročilo o izidu volitev,

- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,

- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogu političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Predlog mora vsebovati:

- podatke o predlagatelju,

- ime in priimek kandidata,

- podatke ali je kandidat predlagan za predsednika, namestnika predsednika, člana oz.

  namestnika  člana

- naslov stalnega prebivališča kandidata,

- rojstni datum kandidata,

- izobrazbo kandidata in delovne izkušnje, druge reference,

- pisno soglasje kandidata.

Rok za podajo predlogov je ponedeljek, 10. 6. 2019. Predlog se pošlje na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, po pošti ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina.

 

Datum:  30. 5. 2019

Številka: 032-2/2019

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

PREDSEDNIK

Matjaž BAJEC, s.r.

Poziv za zbiranje predlogov kandidatov - OVK 

Obrazec - kandidatura OVK 

Obrazec - soglasje kandidata