27. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo v četrtek 26.03.2009 ob 15.30 uri.

datum: 16.03.2009
kategorija: Napovedi sej OS

ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem

27. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek 26. marca 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnik občinskega sveta ter poročilo o realizaciji sklepov o izvajanju sklepov;

1. Odlok o zaključnem računu OA za leto 2008 – I. obravnava;
2. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina:
Poslovno poročilo 2008 - Otroški vrtec Ajdovščina;
Poslovno poročilo 2008 - OŠ Ajdovščina;
Poslovno poročilo OŠ Dobravlje;
Poslovno poročilo 2008 - OČ Col;
Poslovno poročilo 2008 - OŠ Otlica;
Poslovno poročilo 2008 - OŠ Šturje;
Poslovno poročilo 2008 - Glasbena šola;
Poslovno poročilo 2008 - Zavod za šport;
Poslovno poročilo 2008 - Ljudska univerza Ajdovščina;
Poslovno poročilo 2008 - Pilonova galerija;
Poslovno poročilo 2008 - Lavričeva knjižnica;
Poslovno poročilo 2008 - Zdravstveni dom Ajdovščina;
Poslovno poročilo 2008 - Lekarna;
Poslovno poročilo 2008 - ROD;
Letno poročilo 2008 - GRC;
3. Investicijski program večnamenska dvorana Črniče;
4. Investicijski program Nogometni stadion Ajdovšcina;
5. DIIP - Kanalizacija Dolga Poljana;
6. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec;
7. cene pomoc na domu;
8. stomaz;
9. Premoženjsko pravne zadeve; Dodatno DSO
10. Informacije in pobude.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.
Gradivo za 3., 4. in 7. točko bo posredovano naknadno.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.VABLJENI:
- direktorji javnih zavodov (2. točka dnevnega reda),
- Martin KOPATIN, Pristan (7. točka dnevnega reda),
- Bogomira IPAVEC, Center za socialno delo (7. točka dnevnega reda)OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-10/2006
Datum: 20. 3. 2009ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Obveščamo vas, da je danes posredovano dodatno gradivo na strežni oz. spletno stran Občine Ajdovščina.

Hkrati vas seznanjamo, da:


- se umika predlagana 3. točka - Investicijski program večnamenska dvorana Črniče,
- predlaga se nova točka – AMZS.
ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.