19. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 01.03.2021
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 11. 3. 2021, ob 15.30 uri, na daljavo.

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 18. redne seje, odgovori na vprašanja svetnikov;

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ajdovščina Odlok o KP – II. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za urejanje prostora in varstvo okolja  

4. Odlok o nekategoriziranih cestah v občini Ajdovščina  - I. obravnava;

Dodatno gradivo: 

Seznam cest v zasebni lasti, kjer se izvaja zimska služba 

Dopolnitev Odloka o nekategoriziranih cestah v občini Ajdovščina 

5. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2020 – 2024 – novelacija 1;

Dodatno gradivo: Mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

6. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- GRC Ajdovščina

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

- Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

 

- Ljudska univerza Ajdovščina

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

- Zavod za šport Ajdovščina

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

- Pilonova galerija Ajdovščina

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

- Lekarna Ajdovščina

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

- Zdravstveni dom Ajdovščina

Dodatno gradivo: Mnenje odborov

- Otroški vrtec Ajdovščina

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

- Osnovna šola Otlica

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

- Osnovna šola Col

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

- Osnovna šola Dobravlje

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

- Osnovna šola Šturje, Ajdovščina

Dodatno gradivo: Mnenje odborov

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina.

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

7. Sklep o dispoziciji pozidave Lokavec – Loretovše 1;

Dodatno gradivo: Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 

V kolikor pri točki 4 po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.  

Na ftp so dostopne informacije: sprejeti diipi zaradi prijave na razpis MK (DIIP Obnova V obzidja Kastra) in razpis MIZŠ (DIIP Večnamenska gimnastična dvorana OŠ Danila Lokarja, DIIP OŠ Šturje dozidava II).

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

Vabljeni:

K 6. točki – direktorji, direktorice javnih zavodov (poslati povezavo na zoom)