5. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 01.04.2019
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 11. aprila, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 4. redne seje; odgovori na vprašanja svetnikov; 

2. Informacije in pobude;

3. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2018;

4. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Ljudska univerza Ajdovščina

- Zavod za šport Ajdovščina

- Pilonova galerija Ajdovščina

- Lekarna Ajdovščina

- Osnovna šola Otlica

- Osnovna šola Col

- Osnovna šola Dobravlje

- Osnovna šola Šturje, Ajdovščina

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

- GRC Ajdovščina

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina

5. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018;

6. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019 – 1.obravnava;

7. Zaključno poročilo o izvajanju Strategije za mlade 2013-2018;

8. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

9. Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2019

10. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- Imenovanje ravnatelja OŠ Dobravlje – mnenje

- Imenovanje ravnatelja OŠ Šturje – mnenje

- Imenovanje članov sveta zavoda – Zavod za šport Ajdovščina

- Imenovanje člana sveta zavoda – Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

- Imenovanje predsednika sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za območje občine Ajdovščina

- Odstopi članov delovnih teles občinskega sveta

Gradivo za sejo sveta je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Na ftp so dostopne informacije: Revizijsko poročilo Računskega sodišča za kapitalsko naložbo Občine Ajdovščina v družbo Mlinotest, Cene RCERO, Noveliran DIIP za projekt Grevislin, Novelacija 2 IP Kastra, Sklep o potrditvi DIIP in DIIP nabava nujnega reševalnega vozila, Preverjanje najemnin občinskih stanovanj, Poročilo o izvajanju strategija za mlade 2018, ter Izvajanje pomoči na domu v sobotah, nedeljah in praznikih ter ob popoldnevih.

Pri točki 6. je predvidena prva obravnava odloka. V kolikor po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Za javne zavode Zdravstveni dom Ajdovščina, Otroški vrtec Ajdovščina in Lavričeva knjižnica Ajdovščina bomo uvrstili letno poročilo in soglasje k razporeditvi presežka na dnevni red naslednje redne seje, predvidene 30. 5. 2019.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

Vabljeni:

- k točki 3. - Golea

- k točki 4. – direktorji in ravnatelji javnih zavodov