7. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 11.04.2011
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2010
Datum: 11.04.2011


ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)
sklicujem

7. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 21. aprila 2011, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:


Potrditev zapisnika 6. redne sejeter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;
dodatni odgovori

2. Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina;

3. Strategija obstoja in razvoja ajdovskega nogometa;

4. Premoženjske zadeve;
- Primorje d.d. – prodaja tribun na ajdovskem nogometnem igrišču;
- Ministrstvo za okolje in prostor – ustanovitev stavbne pravice v k.o. Ajdovščina;
- Seles Tanja - ukinitev JD in prodaja nepremičnin v k.o. Šturje;
- Bearzotti Enia - ukinitev JD in prodaja nepremične v k.o. Col;
- Velikonja Radovan - ukinitev JD in prodaja nepremičnine v k.o. Dol – Otlica;
- Lovska družina Čaven ukinitev JD in prodaja nepremičnin v k.o. Gojače;

5. Sklep o izdaji poroštva za kredit Razvojni agenciji Rod;

6. Sklep o potrditvi namere zagotovitve dodatnih sredstev za nakup bibliobusa;

7. Letna poročila javnih zavodov (področje Ministrstva za šolstvo in šport), katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina:
- skupna obrazložitev;
- Otroški vrtec Ajdovščina;
- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;
- Osnovna šola Dobravlje;
- Osnovna šola Col;
- Osnovna šola Otlica;
- Osnovna šola Šturje, Ajdovščina;
- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;
- Ljudska univerza Ajdovščina;
- Zavod za šport Ajdovščina;

- sklep prihodki ROD;
- sklep glede presežka zavodov

8. Določitev in soglasja k % ocene redne delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov za leto 2010;

9. Soglasje k Osnovnim parametrom za oddajanje prostorov Mladinskega centra in hotela Ajdovšcina v najem ali uporabo društvom.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Gradivo za 2. in 3. točko, del odgovorov na vprašanja, premoženjsko pravna zadeva ter zapisnik bo posredovano naknadno, predvidoma 14.04.2011.


Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.VABLJENI: - direktorji navedenih zavodov