27. redna seja občinskega sveta

datum: 08.04.2013
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet  

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   08.04.2013  

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem  

27. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 18. aprila 2013, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a  

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 25.  redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 25.  in 26. redne seje;  

1.      Podelitev priznanj Občine Ajdovščina;

2.      Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o – nadaljevanje 1. obravnave;

3.      Lastništvo vodnih virov v Republiki Sloveniji;

4.      Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni; 1. del, 2. del, 3. del;

5.      Novelacija IP – Varovanje povodja reke Vipave -  Kanalizacija Žapuže;

6.      DIIP - Daljnovod Skuk;

7.      Letna poročilajavnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):         skupna obrazložitev

a.    Otroški vrtec Ajdovščina;

b.    Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;

c.    Osnovna šola Šturje;

d.    Osnovna šola Dobravlje;

e.    Osnovna šola Col;

f.     Osnovna šola Otlica;

g.    Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;

 

8. Določitev ocene redne delovne uspešnosti direktorici Pilonove galerije Ajdovščina za leto 2012;

 

9.      Sklepi o širitvi območja stavbnih zemljišč:

a.            Sklep št. 3500-146/06;

b.            Sklep št. 3501-31/13;

c.            Sklep št. 3500-17/12;

d.            Sklep št. 3500-6/13

e.            Sklep št. 3500-7/13

f.             Sklep št. 3500-16/12

g.            Sklep št. 3500-23/07;

h.            Sklep št. 3500-168/06;

i.              Sklep št. 35100-741/05;

j.              Sklep št. 3501-43/11;

k.            Sklep št. 3500-2/13.

 

10. Imenovanja:      

– soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije ROD

 

11. Premoženjsko pravne zadeve;

12. Informacije in pobude.  

 

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si  

Gradivo za 1., 3., 5., 6., 11. in 12. točko bo posredovano naknadno, predvidoma v četrtek, 11. 04. 2013, ravno tako zapisni 25. seje. Pripombe na odlok (2. točka), ki so bile pri podane na zadnji seji, bodo posredovane naknadno.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN   

Marjan POLJŠAK, s. r.

 

Vabljeni:

-       k. 2. točki – Pripravljavci odloka – Mestna občina Nova Gorica

-       k 7. točki - ravnatelji javnih zavodov.