31. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 22. decembra 2005, ob 15. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 21.12.2005
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 069-1/02
Datum: 12. 12. 2005 ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika občinskega svetasklicujem31. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 22. decembra 2005, ob 15. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 30. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov;

1. Predstavitev situacije plazu Slano blato in predstavitev projekta izdelave prototipa brezpilotnega letala;

2. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2006;
Splosni del.xls
sklep-pretvorba prog. klasif..doc
sklep-odskodnina deponija.doc
SEZNAM GRADIVA ZA PRORACUN 2006.doc
Program prodaje obc. premozenja.doc
PRIHODKI 2006.pdf
planKSD-odpadki.xls
planKSD-lokalne ceste,ulice.doc
planKSD-kanaliz-vodovodi.xls
planKSD-javna snaga.doc
Odlok proracuna 2006-1. del.doc
ODHODKI 2006.pdf
obrazlozitev proracuna 2006-2.del.doc
obrazlozitev -plan KSD.kanalizacija.doc
NRP-2006-2009.xls
ks 2006 tekoce tabela.xls
kadrovski nacrt 2006.doc
invest-ks-NRP-pror-invest-2006-2009.xls
financni plani KS 2006.xls

3. Odlok o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o. ter imenovanje v.d. direktorja;

4. Poročilo NO o pregledu postopka za podelitev koncesije za opravljanje storitev pomoč družini na domu;

5. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

6. Premozenjsko pravne zadeve;

7. Informacije in pobude.


Dodatno gradivo za 3. točko dnevnega reda in sicer imenovanje v.d. direktorja bo posredovano na sami seji.

Pričetek seje smo premaknili na 15. uro, ker bo uvodoma predstavljena situacija plazu Slano blato in projekt brezpilotnega letala dveh mladih inovatorjev iz Ajdovščine.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.

VABLJENI:
- K 1. točki dnevnega reda: Igor Benko, Samo Stopar in Trošt Nejc,
- K 4. točki dnevnega reda: Alojz Vitežnik, predsednik NO.