30. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 09.04.2018
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 30. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 19. aprila, v veliki sejni sobi Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 29. redne seje;

2.    Informacije in pobude;

3.    Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k

 razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina

- GRC Ajdovščina

- Zdravstveni dom Ajdovščina

- Lekarna Ajdovščina

- Pilonova galerija Ajdovščina

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina

- Zavod za šport Ajdovščina

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

- Ljudska univerza Ajdovščina

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina 

- Osnovna šola Col

- Osnovna šola Dobravlje

- Osnovna šola Otlica

- Osnovna šola Šturje, Ajdovščina

- Otroški vrtec Ajdovščina

4.    Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017;

5.    Odlok o ustanovitvi javnega zavoda  »Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina« – 1. obravnava;

6.    Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

7.    Sklep o sprejemu pobude za ustanovitev nove krajevne skupnosti;

8.    Zahteva za obvezno razlago 20. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina

       Dodatno gradivo 

9.    Sklep o dispoziciji pozidave: Lokavec - Bitovi 2;

10.  Sklepi o javnem interesu za prenos državnega premoženja v razvojne namene:

- Sklep o javnem interesu za prenos državnega premoženja v razvojne namene – območje Šturje

- Sklep o javnem interesu za prenos državnega premoženja v razvojne namene – območje kulturno-humanitarnih dejavnosti na lokaciji bivšega kompleksa vojašnice Srečko Kosovel

- Sklep o javnem interesu za prenos državnega premoženja v razvojne namene – območje stadiona

11.  Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina v letu 2018;

12.  Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra.

 

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pri točkah 5. in 6. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

  

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

 

Vabljeni:

 

-       K točki 3: direktorji javnih zavodov