23. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 15.05.2017
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin sklicuje 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 25. maja ob 15.30 v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 22. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Letno poročilo javnega podjetja KSD d.o.o. Ajdovščina za leto 2016;

4. Cene komunalnih storitev:

- Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo,

- Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

- Sklep o cenah ravnanja z odpadki;

5. RCERO Ljubljana:

- Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ajdovščina - 2. obravnava;

- Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - 2. obravnava;

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

7. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III - 1. obravnava;

8. Sklep o dispoziciji pozidave v Ajdovščini: Grivče III – Na jasi;

9. Letno poročilo in soglasje k razporeditvi presežka javnega zavoda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina;

10. Investicijski programi:

- Sklep o potrditvi IP Varovanje povodja reke Vipavi - kanalizacija Lokavec (Čohi, Brod, Slokarji);

- Sklep o potrditvi IP Kanalizacija in vodovod Dobravlje;

- Sklep o potrditvi IP Kanalizacija in vodovod Male Žablje;

11. Imenovanja:

– Mnenje k imenovanju ravnateljice Glasbene šole V. Vodopivca Ajdovščina,

– Soglasje k imenovanju direktorja Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina,

– predstavnikov ustanoviteljice v svetu zavoda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina;

12. Sklepi o ukinitvah javnega dobra.

Zapisnik 22. redne seje bo posredovan naknadno.

Pri točki 5. je predvidena druga obravnava aktov.

Pri točkah 6. in 7. je predvidena prva obravnava aktov. V kolikor po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si. Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

 

Vabljeni:

- K 3. in 4. točki - direktor KSD Ajdovščina

- K točki 9. - ravnateljica OŠ Danila Lokarja