22. redna seja občinskega sveta

datum: 27.11.2012
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                       

       Občinski svet

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   29. 10. 2012

 

ČLANOM OBČINSKEGA

SVETA

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

 

22. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 6. 12. 2012, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

Potrditev zapisnika 21. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 21. redne seje;

 

1. Informacije in pobude;

2. Odlok o cestah v občini Ajdovščina (nadaljevanje 1. obravnave);

3. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Ajdovščina (1. obravnava);

4. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina  (2. obravnava);

5. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (2. obravnava);

6. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2013;

7. Strategija za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018;

Strategija za mlade priloga 1 analiza ukrepov in aktivnosti Občine Ajdovščina na področju mladine.

Strategija za mlade priloga 2 analiza mladinskega organiziranja in mladinske dejavnosti v občini.

Strategija za mlade priloga 3 Analiza rezultatov ankete med mladimi v Občini Ajdovščina.

Strategija za mlade priloga 4 Katalog želja mladih.

Strategija za mlade priloga 5 odziv zavodov na strategijo.

8. Sklep o določitvi višine najemnine komunalne infrastrukture za leto 2013;

9. Sklep o cenah storitev izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb:

-          oskrba s pitno vodo,

-          cene vzdrževalnine vodovodnih priključkov,

-          čiščenje in odvajanje odpadnih vod,

-          ravnanje s komunalnimi odpadki;

10. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina za leto 2013;

11. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Ajdovščina;

12. Sklep o določitvi višine subvencije za vodovodne priključke v Malem Polju in Avžlaku;

13. Sklep o razveljavitvi Sklepa o prenosu v upravljanje in določitvi višine, načina in rokov plačevanja prispevka za nove uporabnike za vodovodni priključek vodovoda Gora;

14. DIIP - Obnova stolpa 12 – Razstavni prostor podeželskih produktov;

Analiza stroškov.

15. Premoženjsko pravne zadeve;

16. Imenovanja

            - mnenje h kandidatom za imenovanje ravnatelja/ce OŠ Col

            - soglasje k imenovanju direktorja/ice ZD Ajdovščina

                                                                      

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .

 

Pri 7. točki bo opravljena le predstavitev Strategije za mlade ter razprava.

Naknadno bo k 14. točki posredovana še Analiza stroškov in koristi,  zapisnik 21. redne seje ter gradivo za 16. točko - Imenovanja.

 

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

   Marjan POLJŠAK, l.r.

Vabljeni:

-          k 3. točki: Damjan ANTLEJ, AXIS d.o.o.;

-          k 7. točki: Helena HAREJ, Mladinski svet Ajdovščina in

-          k. 9. točki: mag. Egon STOPAR, KSD Ajdovščina d.o.o.