15. Seja občinskega sveta

datum: 12.03.2012
kategorija: Napovedi sej OS

OBCINA AJDOVŠCINA
Obcinski svet


Številka: 011-1/2010
Datum: 12. 03. 2012

CLANOM OBCINSKEGA
SVETA


Na osnovi 11. clena Poslovnika Obcinskega sveta Obcine Ajdovšcina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

15. sejo obcinskega sveta, ki bo v cetrtek, 22. marca 2012, ob 15.30 uri, v sejni sobi Obcine Ajdovšcina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 14. redne sejeter porocila o izvajanju sklepov14. redne seje;

1. Informacije in pobude;

2. Statut Obcine Ajdovšcina – 1. obravnava

3. Odlok o uporabi sredstev proracunske rezerve za leto 2012 – hitri postopek;

4. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne-primorske regije – 1. obravnava;

5. Sklep o prevzemu ter prenosu vodovoda Podkraj - Strelice v obcinsko javno vodovodno omrežje;

6. Soglasje k cenam storitve pomoc družini na domu in sklep o dolocitvi subvencij (izvajalcu javne službe Centru za socialno delo Ajdovšcina) ter sklep o dolocitvi subvencij (izvajalcu javne službe Zavodu Pristan);

7. Letna porocila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Obcina Ajdovšcina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

a. Ljudska univerza Ajdovšcina;
b. Zavod za šport Ajdovšcina;
c. Pilonova galerija Ajdovšcina;
d. Lavriceva knjižnica Ajdovšcina;
e. Zdravstveni dom Ajdovšcina;
f. Lekarna Ajdovšcina;
g. Razvojna agencija ROD;
h. Gasilsko reševalni center Ajdovšcina;
Skupna obrazložitev - letna poročila zavodov 2011
Pilonova galerija soglasje k razporeditvi presežka

8. Premoženjsko pravne zadeve.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Obcine Ajdovšcina: www.ajdovscina.si in
ftp.ajdovscina.si

Naknadno, predvidoma v cetrtek 15.3., boste prejeli še gradivo za 6. tocko in soglasje za
uporabo presežka za Pilonovo galerijo.

Clane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporocijo na
telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.


Vabljeni:
- k 4. tocki – Andreja Trojar Lapajna, ICRA
- k 6. tocki – Bogomira Ipavec (CSD) in Martin Kopatin (Pristan)
- k 7. tocki - direktorji javnih zavodov.