3. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 25. januarja 2007, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 16.01.2007
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 15. 01. 2007ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščinasklicujem3. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 25. januarja 2007, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov 2. redne seje sveta;

1. Informacije in pobude;

2. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007 – I. obravnava;
obrazlozitev
splošni del
posebni del
račun terjatev in naložb 4
račun terjatev in naložb 7
Racun financiranja
NRP
NRP KS
Obrazlozitev 2. del
Sklep novorojenci
Sklep odškodnina deponija
Sklep politične stranke
KS


3. Predlog cen programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

4. Letni izvedbeni program kulture Občine Ajdovščina za leto 2007;

5. Letni program športa v Občini Ajdovščina za leto 2007;

6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Ajdovščina o poslovanju Komunalno stanovanjske družbe d.o.o.- obračun in poraba števnine;

7. Sklep o povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006;
Tabela k poročilu

8. Premoženjsko pravne zadeve.

Prosimo svetnike, da za 3. točko koristijo gradivo, ki je bilo posredovano za 2. sejo občinskega sveta.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.
VABLJENI:
- Alojz VITEŽNIK, predsednik Nadzornega odbora