JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA RIBNIK SB II

23.04.2021

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II: 

Naslovnica: Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta RIBNIK SB II

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II

Čistopis Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnk SB II

RISBE: 

1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom prostorske lege ureditve na širšem območju 

2. Izsek iz analognega PP 

3. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 

4. Širša situacija - prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 

5. Zazidalna situacija 

6. Infrastruktura - prikaz poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro 

6.a Kanalizacija odpadnih voda - širše 

6.b Kanalizacija odpadnih in komunalnih voda 

6.c Kanalizica odpadnih padavinskih voda 

6.č Vodovodno omrežje

6.d Plinovodno omrežje 

6.e Elektroenergetsko omrežje 

6.f  Omrejže elektronskih komunikacij 

7. Varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave 

8. Načrt parcelacije             

SMERNICE: 

Smernice Direkcije RS za infrastrukturo 

Smernice s področja upravljanja z vodami Direkcije RS za vode 

Smernice Elektra Primorske 

Mnenje k osnutku OPPN Ribnik SB II Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina 

Mnenje k osnutku OPPN Ribnik SB II KSD Ajdovščina - odpadki 

Mnenje k osnutku OPPN Ribnik SB II KSD Ajdovščina - vodovod 

 

Smernice s področja upravljanja z občinskimi cestami - Občina Ajdovščina 

Smernice podjetja Adriaplin 

Smernice podjetja Telekom Slovenije 

OKOLJSKO POROČILO: 

Okoljsko poročilo za SD OPPN Ribnik SB II

Priloge: 

1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in smernice Ministrstva za kulturo

2. Namenska raba območja SD OPPN (IObcina, 2021)

3. Priloga III

4. Priloga IV - območje SD OPPN 

5. Fotografije širšega območja SD OPPN Ribnik SB II

 

Geološko geomehanski elaborat 

Hidrološko hidravlični elaborat - študija površinskega odtoka za OPPN Ribnik SB II

Hidrološko hidravlični elaborat - dopolnitev študije površinskega odtoka 

 

Primer pozidave 

Elaborat ekonomike 

 

Povzetek za javnost 

Obrazec za pripombe in predloge