18. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 25.01.2021
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 4. 2. 2020, ob 15.30 uri, na daljavo.

Predlog dnevnega reda 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 17. redne seje, odgovori na vprašanja svetnikov; 

2. Informacije in pobudeDIIP GRC Ajdovščina

3. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Ajdovščina - II. obravnava;

4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ajdovščina - I. obravnava;

5. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o dispoziciji pozidave dispozicije pozidave za stanovanjsko gradnjo v Dobravljah - 1. faza in Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispozicije pozidave za stanovanjsko gradnjo v Dobravljah - 1. faza;

6. Izvajanje občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina v letu 2020:

- Poročilo PP Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2020,

- Poročilo Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda – medobčinske inšpekcije in  medobčinske redarske službe v letu 2020,

- Poročilo občinske uprave glede izvajanja ukrepov Občinskega programa občine Ajdovščina v letu 2020,

- Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina za leto 2020;

7. Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020;

8. Stališče Občinskega sveta Občine Ajdovščina do predloga vzpostavitve pokrajin – »Pokrajine v Sloveniji«;

9. Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina;

10. Sklepi o odvzemu statusa javno dobro; dodatno gradivo

11. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Sklep - imenovanje direktorice Pilonove galerije Ajdovščina;

- Sklep - predlog kandidata za imenovanje v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije.

V kolikor pri točki 4 po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.  

Naknadno vam bomo posredovali gradivo za 4. točko dnevnega reda.

Na ftp sta dostopni informaciji:

- Varstvo pred hrupom iz 8. točke dnevnega reda 17. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina-Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina – poslovna cona Mirce – kompleks INCOM d.o.o. in

- Poročilo št. 1 o izvajanju strategije razvoja občine Ajdovščina do 2030.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

Vabljeni:

K 3. točki – KSD  d.o.o., Ajdovščina – direktor Luka Jejčič, vodja enote Silvana Kodrič

K 4. točki – Uroš Košir - predstavnik podjetja Locus d.o.o.

K 6. točki – Dušan Bremec, vodja medobčinske inšpekcijske službe in medobčinske inšpekcije

                     Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine

                     Brda in Marko Terbovšek, komandir PP Ajdovščina

K 8. točki – RA Rod Ajdovščina - direktorica Brigita Habjan Štolfa

K 9. točki – direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Erika Lojk