27. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 04.12.2017
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 14. decembra, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 26. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o prodaji izven prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v občini Ajdovščina – 2. obravnava;

4. Odlok o pokopališkem redu v občini Ajdovščina – 2. obravnava;

5. Cenik uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture v občini Ajdovščina;

6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

7. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih prikljjučkov in prenove zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre  1. obravnava; 

8. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uporabi Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini - 1. obravnava

9. Sklep o ugotovitvi javnega interesa pri finančnih naložbah občine Ajdovščina za leto 2018,

10. Sprememba proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 – 1. obravnava;

11. Potrditev izbora najugodnejšega ponudnika za prodajo delnic Mlinotesta d.d.;

12. Cene komunalnih storitev:

- Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo,

- Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo za posebne storitve,

- Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

- Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve,

13. Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina 2018;

14. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2018;

15. Izvedbeni načrt Strategije za mlade v občini Ajdovščina za leto 2018;

16. Terminski plan dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2018,

17. Imenovanja: - predstavnikov ustanoviteljice in predstavnika pacientov v svet zavoda Lekarne Ajdovščina

18. Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra.

DODATNI TOČKI: 

19. Soglasje k ordinacijskem času patronažne službe 

20. Sklep o podpisu Pisma o nameri za ureditev razmer na pregradi Vogršček in na namakalnem razvodu Vogršček. 

Pri točkah 3. in 4. je predvidena 2. obravnava aktov. Pri točkah 6., 7. in 8. je predvidena prva obravnava aktov. V kolikor po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta. Gradivo za 11. točko boste prejeli do seje občinskega sveta.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

 

Vabljeni:

K 13. točki - Eva Mermolja, direktorica LU Ajdovščina

K 3., 4., 5., in 12. točki – Egon Stopar, direktor Komunalno stanovanjske družbe d.o.o.