8. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 12.06.2015
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA 

Občinski svet  

Številka: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­011-2/2014

Datum:   12. 06. 2015    

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

Na osnovi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015)

sklicujem  

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v torek, 23. junija 2015, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.  

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

1.        Potrditev zapisnika 7. redne seje, potrditve zapisnika 1. korespondenčne seje ter Poročila o izvajanju sklepov 7. redne seje ter 1. korespondenčne seje;

2.        Informacije in pobude.

3.        Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015 – 2. obravnava;

4.        Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov oseb s posebnimi potrebami – skrajšani postopek;

5.        Sklepi o ukinitvi in ustanovitvi javnega dobra;

6.        Sklep o uporabi normativov in soglasju k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

7.        Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina;

8.        Novelacija IP (peta) – Novogradnja Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini; mnenje odbora; 

9.        Novelacija IP – Prenova in dozidava OŠ Skrilje; mnenje odbora; 

10.      Odlok o občinskem prostorskem načrtu – seznanitev;

11.      Imenovanja:

-       Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda CSD Ajdovščina

-       Imenovanje pooblaščenca za zastopanje občine na skupščinah družbe Mlinotest d.d.

-       Odstop predstavnika ustanovitelja v svetu Zdravstvenega doma Ajdovščina in imenovanje novega člana.    

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si. Gradivo k 11. točki bo posredovano po obravnavi in oblikovanju predloga sklepa na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Naknadno boste prejeli tudi mnenje Odbora za družbene zadeve vezanega na obravnavo novelacij investicijskih programov pod točko 8. in 9. Dodatno gradivo bo predvidoma posredovano v sredo 17.06.2015.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 3659111.                                                                                                                     

 

ŽUPAN                                                                                  

Tadej BEOČANIN, s.r.  

 

Vabljeni:

-   k. 6. in 7. točki: Ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina ga. Alenka Močnik,

-   k 10. točki: predstavnik pripravljavca OPN Ajdovščina, Sasa Dalla ValIe ali Judita Thaler