29. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 28. maja 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 18.05.2009
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2006
Datum: 18. 5. 2009ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem


29. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 28. maja 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 28. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. - Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009 – I. obravnava;
- Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010 – I. obravnava;

Popravek osnutka proračuna 2009

2. Odlok o oskrbi s pitno vodo – I. obravnava;

3. Letno poročilo KSD d.o.o. Ajdovščina za leto 2008;

4. DIIP - Regijsko skladišče civilne zaščite v Ajdovščini;

1. IP – Dozidava osnovne šole Otlica;

6. Sklep o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Lokavcu L3 - Paljki;

Popravek sklepa dispozicija pozidave

7. Soglasje Pilonovi galeriji Ajdovščina za pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev;

8. Popravek soglasja k delu plače za redno delovno uspešnost;

9. Premoženjsko pravne zadeve;

informacije in pobude


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Gradivo za 4. in 5. točko vam bo dosegljivo v naslednjih dneh. Letno poročilo KSD v celotnem obsegu je dosegljivo na www.ajdovscina.si.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.


VABLJENI:
- K 2. točki - g. Slavko Breščak, KSD d.o.o. Ajdovščina
- K 3. točki – KSD d.o.o. Ajdovščina