39. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 27. maja 2010, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 17.05.2010
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2006
Datum: 17. 5. 2010ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem

39. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 27. maja 2010, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:


Potrditev zapisnika 38. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina – 1. obravnava;

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina – 1. obravnava;

3. Letno poročilo KSD za leto 2009;

1. IP Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

5. DIIP rekonstrukcija ceste Tevče-Vrtovče;

6. Sklep o uporabi normativov in soglasje ki sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

7. Razveljavitev sklepa o napotilu glede razporejanja dela neporabljenega presežka Lekarne Ajdovščina;

8. Premoženjsko pravne zadeve;
dodatno gradivo - Inteko

9. Informacije in pobude.
Dodatno gradivo


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Naknadno vam bomo posredovali gradivo za 4. točko - IP Gasilsko reševalni center Ajdovščina.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.
Vabljeni:
- Egon STOPAR, KSD Ajdovščina – k 3. točki
- Meri URŠIČ, Otroški vrtec Ajdovščina - k 6. točki