34. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 17. decembra 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 07.12.2009
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2006
Datum: 07. 12. 2009


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem

34. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 17. decembra 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:


Potrditev zapisnika 33. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln in o urejanju javnih tržnic ter sejmišč v Občini Ajdovščina (1. obravnava);

1. Pravilnik sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj;

3. Pravilnik o načinu zaračunavanja izdaje projektnih pogojev in soglasij k gradnji in dovoljenj za priključitev v javno infrastrukturo;

4. Soglasje k splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja;

5. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Ajdovščina;

6. Premoženjsko pravne zadeve;
Dodatno gradivo

7. Informacije in pobude.


Gradivo za 2. in 3. točko dnevnega reda bo posredovano naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.