6. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 26. aprila 2007, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 17.04.2007
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 16. 04. 2007ČLANOM OBČINSKEGA SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina ( Uradi list RS št. 5/00, 41/05)sklicujem6. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 26. aprila 2007, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov;

1. Podelitev priznanj Občine Ajdovščina;

2. Odlok o lokacijskem načrtu Grivče 3 – Ajdov Log – 1. obravnava;

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje – 1. obravnava;

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov – 1. obravnava;
Pravilnik

5. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe za leto 2006;

6. Cene pogrebnih storitev in letnih pristojbin;

7. Regionalni razvojni program podeželja in poročilo o ostalih regionalnih razvojnih programih;
RRP
RRP1

8. Soglasja k delovni uspešnosti direktorjev javnih zavodov ter k dodatni delovni uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti;

9. Sklep u uvedbi video nadzora;

10. Premoženjsko pravne zadeve;

11. Imenovanja:
- člana upravnega odbora Univerze Politehnika Nova Gorica;
- mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Ajdovščina;

12. Informacije in pobude.
Odgovor vsem svetnikom

Gradivo za 1. in 11. točko boste prejeli naknadno. Za 8. točko pa prosim, da koristite gradivo, ki ste ga prejeli za sklic 5. seje občinskega sveta.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.
PRILOGE:- sejno gradivoVabljeni:- k točki 5. in 6. dnevnega reda: direktor KSD d.o.o. Ajdovščina,
- k 7. točki dnevnega reda: ga. Suzana Ferjančič, ROD Ajdovščina.