28. seja občinskega sveta bo v četrtek, 29. septembra 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina

datum: 22.09.2005
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 069-1/02
Datum: 19.09.2005

ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA

Na osnovi 16. člena Poslovnika občinskega sveta

sklicujem

28. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 29. septembra 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 26 in 27. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov 26. in 27. redne seje sveta;
1. Potrditev mandata člana občinskega sveta;

2. Vprašanja in pobude;

3. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina;

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina;

5. DIIP - Komunalno opremljanje obrtne cone Pod letališčem v Ajdovščini;

6. DIIP - Modernizacija ceste Slap-Dolenje-Tevče;

7. Novelacija investicijskega programa - sanacija zimskega bazena;

8. Sklep o dispoziciji pozidave za skupinsko stanovanjsko pozidavo v Potočah;

9. Kompresorska postaja Ajdovščina;

10. Sklep o soglasju in jamstvu za najem kredita KSD d.o.o. Ajdovščina;

11. Sklep o cenah razvojnega programa vrtca Ajdovščina;

12. Imenovanja:
- nadomestnega člana v NO Občine Ajdovščina;
- nadomestnega člana v Odbor za gospodarstvo;
- članov v Svet Zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina;
- kandidatov za sodnike porotnike.

13. Premoženjsko pravne zadeve.

Gradivo za točko 12. (razen kandidatov za sodnike porotnike) bo dostavljeno naknadno.

Obrazložitev 9. točke dnevnega reda bo podana ustno na sami seji.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.


VABLJENI:
- K 7. točki dnevnega reda: g. Krkoč, Zavod za šport Ajdovščina;
- K 9. točki dnevnega reda: predstavnik KSD d.o.o. Ajdovščina;