13. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 15.05.2020
kategorija: Napovedi sej OS

13. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala v četrtek, 28. maja 2020, ob 15.30, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 12. redne seje, potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 1. korespondenčne seje, potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 2. korespondenčne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 3. izredne seje, zapisnik 3. izredne sejeodgovori na vprašanja svetnikov; 

2. Informacije in pobude;

3. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019;

Dodatno gradivo - mnenje odborov; 

4. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Ajdovščina za leto 2019;

5. Sklep o soglasju k zadolžitvi Komunalno stanovanjske družbe d. o. o. Ajdovščina

6. Cenik komunalnih storitev:

 oskrbe s pitno vodo,

 oskrbe s pitno vodo – posebne storitve,

 odvajanja in čiščenja odpadnih voda,  odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve,

 zbiranja komunalnih odpadkov; 

Dodatno gradivo - mnenje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

7. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

Dodatno gradivo - mnenje Odbora za okolje in prostor 

8. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Soglasje za imenovanje direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

- Sklep - predlog kandidatov za imenovanje sveta območne izpostave JSKD Ajdovščina.

Dodatna točka: 

9. Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leti 2020 in 2021, za zemljišče parc. št. 384/4 k. o. Šturje. 

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si. Zapisnik 3. izredne seje, gradiva za 7. točko ter mnenja odborov in komisij boste prejeli naknadno.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r.,

župan

 

Vabljeni: - KSD d.o.o., direktor Luka Jejčič k 4. točki,