6. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 20.05.2019
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 30. maja, v prostorih Občine Ajdovščina.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 5. redne seje, odgovori na vprašanja svetnikov;

2. Informacije in pobude;

3. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o., Ajdovščina za leto 2018;

4. Cenik komunalnih storitev:

- oskrbe s pitno vodo,

- oskrbe s pitno vodo – posebne storitve,

- odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

- odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve,

- povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,

- zbiranja komunalnih odpadkov;

5. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Otroški vrtec Ajdovščina,

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina

6. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019 – hitri postopek;

7. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Ajdovščina – 1. obravnava;

9. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijska Razvojna agencija ROD Ajdovščina – 1. obravnava;

10. Sklep o ustavitvi in ponovni uvedbi postopka sprejemanja predloga Pravilnika o uporabi dvoran in prostorov v upravljanju in v lasti krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina;

11. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

12. Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018;

13. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: - razrešitev direktorice Zdravstvenega doma Ajdovščina, - Imenovanje direktorja Zdravstvenega doma Ajdovščina;

14. Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina – Pale

Na ftp so dostopne naslednje informacije: Informacije Slano blato, IP-Ureditev površine za pešce in kolesarje v mestu Ajdovščina, Informacija o sprejetem programu dela Nadzornega odbora za leto 2019.

Gradivo za sejo sveta je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Pri točkah 7, 8 in 9 je predvidena prva obravnava odloka. V kolikor pri točkah 7 in 8 po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11. ŽUPAN Tadej BEOČANIN, l. r.

Vabljeni:

- k točkam 3. in 4: Egon Stopar, direktor KSD d.o.o. Ajdovščina

- k točki 6: direktorja javnih zavodov