33. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 17.09.2018
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 33. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 27. septembra 2018, ob 15.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 32. redne in 8. korespondenčne seje;

2. Potrditev mandata članice Občinskega sveta Občine Ajdovščina za preostanek mandatne dobe 2014 - 2018;

3. Informacije in pobude

- Odgovori na vprašanja svetnikov 

4. Odlok o ureditvi cestnega prometa v starem mestnem jedru v Ajdovščini - 2. obravnava;

5. Odredba št. 1 o podrobnejši prometni ureditvi na območju starega mestnega jedra v Ajdovščini;

6. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ajdovščina - 2. obravnava;

7. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje – 1. obravnava (hitri postopek);

8. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za Lavričevo ulico v Ajdovščini – 1. obravnava (hitri postopek);

9. Sklep o sprejetju Strateškega načrta dostopnosti za občino Ajdovščina;

- priročnik Univerzalna stanovnajska graditev 

10. Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2019-2023;

11. Sklepi o odvzemu statusa javnega dobra;

12. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018;

      Mnenje in predlog KMVI 

13. Sklep o ukinitvi videonadzora na javnih površinah;

14. Imenovanja;

- predstavnika ustanovitelja ter predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina

- predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

- predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina

15. Seznanitev z zaključnim poročilom projekta Moja pobuda.

DODATNO GRADIVO: 

16. Sklep o vrnitvi dela koncesijske dejavnosti splošne medicine v Zdravstveni dom Ajdovščina 

Skladno s prvim odstavkom 89. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) se pri točkah Odlok o subvencioniranju hišnih priključkov in Odlok o ukinitvi lokacijskega načrta Lavričeva ulica predlaga hitri postopek za sprejem predlaganih aktov.

Obrazložitev predloga:

- Po sprejemu odlokov, ki urejata oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, je potrebno čim prej uskladiti postopke dodelitev subvencij za hišne priključke.

- Sprejem Odloka o ukinitvi lokacijskega načrta Lavričeva ulica je potreben zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja za izvedbo s proračunom načrtovane investicije.

V kolikor občinski svet ne bo združil prve in druge obravnave predlaganih odlokov, sprejem aktov tej mandatni dobi ne bo več možen.

Gradivok 2. in 14. točki ter mnenje komisije k 12. točki boste prejeli po opravljeni seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predvidoma 21. 9. 2018.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN Tadej BEOČANIN, l. r.

Vabljeni:

- k 2. točki predsednica Občinske volilne komisije  

- k točki 6. in 7. - Egon Stopar, KSD

- k točki 10. - predstavnik MSA