14. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 29.02.2016
kategorija: Napovedi sej OS

Na osnovi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) sklicujem 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 10. marca 2016 ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 13. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Poročilo o delu Policijske postaje Ajdovščina za leto 2015;

4. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina –     1. obravnava;

5. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje - 2. obravnava;

6. Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina – 2. obravnava;

7. Odlok o turistični taksi na območju Občine Ajdovščina – 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

8. Obvezna razlaga k prvemu stavku petega odstavka 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina – hitri postopek;

9. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):           

- Lekarna Ajdovščina

- Zdravstveni dom Ajdovščina

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina

- Zavod za šport Ajdovščina

- Osnovna šola Šturje, Ajdovščina

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

- Osnovna šola Col

- Gasilsko reševalni center Ajdovščina

10. Poračun cene storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za leto 2015;

11. DIIP kanalizacija Lokavec – Brod, Čohi, Slokarji;

12. Sklep o dispoziciji pozidave za območje poslovne cone Ajdovščina – v Talih (AVK1-1);

13. Sklepi o ukinitvi javnega dobra.

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pod točko 7. ne bo potrebno opraviti nobenih sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Poročilo o delu Policijske postaje Ajdovščina za leto 2015 boste prejeli naknadno, ker ga še nismo prejeli.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

 

Vabljeni: 

-         Pri točki 3. komandir PP Ajdovščina,

-         Pri točki 4. direktor občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba (pripravljavec odloka) in vodja medobčinske uprave,

-         Pri točki 9. direktorji zavodov,

-         Pri točki 10. direktor KSD d.o.o. Ajdovščina.