6. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 10.04.2015
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet  

Številka: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­011-2/2014

Datum:   10.04.2015  

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/2000, 41/2005, 38/2010)

sklicujem  

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v torek, 21. aprila 2015, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.  

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 5. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 5. redne seje.  

1.    Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina – 2. obravnava;

2.    Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

3.    Soglasje k izstopu soustanovitelja Univerze v Novi Gorici;

 

Predlog nove 4. točke: 

4. Sklep o ugotovitvi temelja in namena izvrševanja pospeševalne funkcije gospodarskega in družbenega razvoja občine Ajdovščina v zvezi z nakupom delnic Mlinotesta d.d. Ajdovščina;

dodatno gradivo; 

 

4.    Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči na domu Zavodu Pristan;

5.    Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k  razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):   dodatno gradivo;

- Ljudska univerza Ajdovščina;

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;

- Osnovna šola Col;

- Osnovna šola Dobravlje;

- Osnovna šola Otlica;

- Osnova šola Šturje;

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;

- Otroški vrtec Ajdovščina;

6.    Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2015;

7.    Imenovanja:      

- mnenje - Imenovanje ravnatelja Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina;

- odstop člana sveta zavoda Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina in imenovanje   nadomestnega člana;

- odstop člana sveta zavoda Lekarne Ajdovščina in imenovanje nadomestnega člana;

- imenovanje pooblaščenca za zastopanje Občine Ajdovščina na skupščini Veterinarske  ambulante Ajdovščina d.o.o.,

8.    Informacije in pobude.  

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si. Gradivo k 6. in 7. točki bo posredovano po obravnavi in oblikovanju predloga sklepov na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predvidoma v torek, 14.4.2015.  

Pri  2. točki načrtujemo na isti seji opraviti tudi 2. obravnavo predpisa.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št.  359111.                                                                                                                        

ŽUPAN                                                                                  

Tadej BEOČANIN, s.r.

 

Vabljeni:

-   rektor UNG

-   direktorji javnih zavodov;

-   direktor Zavoda Pristan.