40. redna seja občinskega sveta

datum: 20.06.2014
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                              

Občinski svet    

Številka: 011-1/2010

Datum:   20.06. 2014      

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA    

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem  

40. sejo občinskega sveta, ki bo v sredo, 02. julija 2014, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a    

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 39. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 39. redne seje;  

 

1.        Informacije in pobude.  dodatno gradivo;   dodatno gradivo;

2.        Informacija o stanju projekta R CERO Nova Gorica;

3.        Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ajdovščina;

4.        Pravilnik o štipendiranju v občini Ajdovščina;

5.        Premoženjsko pravne zadeve;    dodatno gradivo;

6.        Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014;

7.        Sklep o določitvi izvajalca storitve pomoč družini na domu;

8.        Sklep o uporabi normativov in soglasju k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

9.        DIIP – Povezovalna cesta med Vilharjevo ulico in Lokavško cesto;

10.      DIIP – Nakup velikega tehničnega vozila z dvigalom in opremo – TRV-2D.  

 

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si. Gradivo za 9. točko bo predvidoma posredovano v ponedeljek, 23.06.2014.  

 

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.        

 

ŽUPAN    Marjan POLJŠAK, s. r.    

 

Vabljeni:

-       k 2. točki – Mitja TRTNIK – vodja projekta RCERO Nova Gorica;

-       k 8. točki – Alenka MOČNIK - ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina;

-       k 9. točki – Nada GOMILŠEK CURK - Arhikon d.o.o.;

-       k 10. točki – Miha ERGAVER – direktor – poveljnik GRC Ajdovščina.