21. redna seja občinskega sveta

datum: 29.10.2012
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                              

Občinski svet  

Številka: 011-1/2010

Datum:   29. 10. 2012    

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA    

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem  

21. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 08.11.2012, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a  

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 20. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 20. redne seje;  

1.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina (1. obravnava);

2.     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (1. obravnava);

dodaten sklep

3.     Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku (1. obravnava);

4.      Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina (1. obravnava);

5.      Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (1. obravnava);

6.      IP »Otroški vrtec Ribnik – objekt 2«;

7.     IP Center za tretje življenjsko obdobje;

8.      Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč;

9.      Premoženjsko pravne zadeve;

10. Odkup deleža Hranilnica in posojilnice Vipava;

11. Sklep o potrditvi namere zagotovitve sredstev za sofinanciranje malice;

12. Informacije in pobude.                                                                       

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .  

Pri 1., 2. in 3. točki načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo predpisa.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

ŽUPAN 

Marjan POLJŠAK, l.r.  

Vabljeni:

- k 1. točki: Slavko Breščak, Dobravlje 60a, Dobravlje in Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina,

-  k 5. točki: Primož Sulič, Zavod za šport

-  k 6. in 7.  točki: Urška Rodman –  ACMA d.o.o. Ajdovščina,