10. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 19.09.2011
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-1/2010
Datum: 19. 09. 2011


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

10. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 29. septembra 2011, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 9. redneter 1. korespondenčne seje ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o ustanovitvi Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina – 2. obravnava;

2. Odlok o javni razsvetljavi v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

3. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina - 2. obravnava;

4. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina - 1. obravnava;

5. Regijski center ravnanja z odpadki Nova Gorica

6. Študija izvedljivosti projekta Bioplinarna Ajdovščina;

7. DIIP – Vilharjeva ulica – prenova komunalne infrastrukture – 1. faza;

8. Kapitalske naložbe Občine Ajdovščina;

9. Idejna zasnova programske in strukturne prenove hotela na Predmeji;

10. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest Zavoda za šport Ajdovščina

11. Poročila Nadzornega odbora:
- Poročilo o izvedbi nadzora nad izvajanjem zaračunavanja NUSZ za leto 2010;
- Poročilo o izvedbi nadzora nad javnim naročilom »Rekonstrukcija ceste Fužine«;
- Poročilo o izvedbi nadzora nad javnim naročilom za izgradnjo osnovne šole Danilo
Lokar v Ajdovščini;

12. Sklep o dopolnitvi sklepa št. 350-14/2006 z dne 30.09.2006 (Hofer);

13. Premoženjsko pravne zadeve;

14. Imenovanja:
- Občinske volilne komisije,
- Pooblaščencev za zastopanje občine na skupščinah,
- Mnenje k imenovanju ravnatelja Otroškega vrtca Ajdovščina,
- Predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov OŠ D. Lokarja Ajdovščina, Col in Otlica;

15. Informacije in pobude.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Naknadno boste prejeli gradivo za 5., 6.,10. in 14. točko in sicer predvidoma v četrtek, 22.9.2011.

Pri 4. točki načrtujemo na isti seji izvesti tudi 2. obravnavo, pri 6. točki ne bo sklepanja, temveč zgolj predstavitev.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.
ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.

VABLJENI:
- k 1. točki - dr. Boštjan Brezovnik,
- k 2. točki - Boštjan MLJAČ, GOLEA,
- k 5. točki - predstavnik Mestne občine NG,
- K 6. točki – Zavod Grč Vrh, Seliškarjeva 7, 1231 Ljubljana-Črnuče,
- k 9. točki - Orjana Velikonja Grbac in Irena Velikonja, VOI ter Viljem Fabčič, Studio 3,
- k 10. točki - Uroš Pintar, Zavod za šport,
- K 11. točki – Klara Remec, predsednica NO.