6. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 21.03.2011
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-1/2010
Datum: 21.03.2011


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10) sklicujem

6. redno sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 31. marca 2011, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 5. redne sejeter poročila o izvajanju sklepov;

Predlog dnevnega reda:

1. Zaključni računu Proračuna Občine Ajdovščina za leto 2010 (1. obravnava);

2. Investicijski program »Novogradnja OŠ Danila Lokarja v Ajdovščini« in Sklep o urejanju območja in objektov obstoječe OŠ Danila Lokarja Ajdovščina;

3. Letna poročila javnih zavodov (področje Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za obrambo in Službe vlade za lokalno samoupravo), katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina:

skupna obrazložitev

- Pilonova galerija Ajdovščina;

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina;

- Zdravstveni dom Ajdovščina;

- Lekarna Ajdovščina;

- Razvojna agencija ROD; priloge

- Gasilsko reševalni center Ajdovščina;


4. Sklep o dispoziciji pozidave za stanovanjsko gradnjo v naselju Malovše – GO1;

5. Zbirno poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za lokalne volitve v letu 2010 in sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010

6. Informacije in pobude;

Pričakujemo, da bo na dnevni red naknadno uvrščena točka Odlok o ustanovitvi družbe z namenom sodelovanja v postopku nakupa Fructala.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si. Gradivo za 2. točko bo na strežniku dosegljivo jutri, v torek 22. 3. 2011.

Odlok pod točko 1. načrtujemo na isti seji obravnavati tudi v II. obravnavi.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.VABLJENI:
- direktorji navedenih zavodov