22. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 30. oktobra 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 20.10.2008
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2006
Datum: 20. 10. 2008


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

22. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 30. oktobra 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Razrešitve in imenovanja članov odborov in komisij občinskega sveta;

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina - I. obravnava;

3. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II – I. obravnava;

4. Pravilnik o pogojih, merilih in načinu dodelitve statusa perspektivnega podjetja za Občino Ajdovščina - nadaljevanje I. obravnave;

5. Končna poročila nadzornega odbora – Lekarna Ajdovščina, Lavričeva knjižnica, Ljudska univerza, Zavod za šport Ajdovščina;

6. Sklep o izbiri variante za investicijo OŠ Danila Lokarja Ajdovščina;
Sklep OŠ Ajdovščina
Analiza variant sola Ajdovscina
izvlecek idejnih resitev
reurbanizacija zahodnega roba castre

7. Novelacija DIIP – Dozidava osnovne šole Otlica;

8. Sklep o nadomestni koncesiji za dejavnost zobozdravstva odraslih;

9. Imenovanja: Soglasje za imenovanje direktorja Zavoda za šport Ajdovščina,

10. Informacija o ponudbi za odkup delnic HKS Vipava;

11. Premoženjsko pravne zadeve.

12. Informacije in pobude.

Dodatna točka - Novelacija DIIP-nogometni stadion Ajdovščina


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Predlogi sklepov za 1. in 9. točko bodo posredovani na sami seji. Gradivo za 6. in 8. točko bo posredovano v četrtek 23. 10. 2008.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.


VABLJENI:

- k 5. točki: Egidij Črnigoj, predsednik Nadzornega odbora
- k 6 točki: Peter Velikonja, Koda d.o.o., IPSA Ambienti d.o.o.