16. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 27. marca 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 18.03.2008
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 17. 3. 2008ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

16. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 27. marca 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2007 – I. obravnava;

Obrazložitev Odloka ZR 2007
ZR 07-ODH
ZR 07-PRIH
ZR 07-RAČ.FIN.TERJ.IN NAL.
ZR 07-RAČ.FINANC.
Splošni del ZR

2. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008 –

- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009 –

Program razpolaganja 08 in 09 dopolnitev
Obrazložitev spremembe marec 09
marec rebalans 08 priloga
marec sprememba priloga 09
Obrazložitev rebalansa marec 08
Sklep-nrp 2008
Splošni del 2008
Splošni del 2009

3. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu Ajdovščina – zahod - Lipa in Dispozicija pozidave – »cestna baza«;

Širša situacija - priloga1
Sklep dispozicija pozidave za območje cestne baze in pokopališča v Ajdovščini

4. DIIP - Večnamenska dvorana s pomožnimi prostori KS Budanje ter ureditev vaškega jedra v Dolgi Poljani;

5. Novelacija investicijskega programa - Izgradnja komunalne infrastrukture v Ajdovščini – Goriška, Gregorčičeva ulica;

Priloga k IP-situacija-Goriška,Gregorčičeva

6. DIIP - Logistični center Ajdovščina - izgradnja komunalne infrastrukture;

7. Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu;
Priloga k Soglasju k cenam storitve pomoč družni na domu

Sklep o cenah programov vrtca
Priloga k Sklepu o cenah programov vrtca

9. Navodilo za predstavnike Občine Ajdovščina v organih upravljanja javnih zavodov in Sklep o

10. Imenovanja;
- Sklep - mnenje h kandidatki za imenovanje direktorice Ljudske univerze Ajdovščina;

Premoženjsko pravne zadeve

12. Informacije in pobude.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta, Dispozicija pozidave – "cestna baza" (3. točka) ter gradivo za 5. in 10. točko dnevnega reda bo posredovano naknadno.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.
VABLJENI:- K 7. točki dnevnega reda: Zavod Pristan, Center za socialno delo Ajdovščina
- K 8. točki dnevnega reda: Otroški vrtec Ajdovščina