14. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 31. januarja 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 22.01.2008
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 21. 1. 2008ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

14. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 31. januarja 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 12. in 13. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o poimenovanju ulice »Pod letališčem« - I. obravnava;

2. Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem ali uporabo – I. obravnava;

3. Investicijski program varovanje vodnega vira Mrzlek ter oskrba prebivalstva s
pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske
doline;

4. Vloga Petrola d.d. za opravljanje obvezne gospodarske službe;
Komentar na PETROLOVO vlogo

5. Dispozicija pozidave za poslovno cono Pod železnico - dopolnitev sklepa;

6. Letni izvedbeni program kulture za leto 2008;

7. Imenovanja:
- Pooblastilo za zastopanje ustanovitelja Občine Ajdovščina na skupščinah Komunalno
stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina;
- Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Glasbene šole V. Vodopivec,
- Imenovanje predstavnikov v svet Gasilsko reševalnega centra,
- Imenovanje predstavnika v svet Srednje šole Veno Pilon,
- Imenovanje predstavnika občine v senat za reševanje pritožb zoper policiste.

8. Premoženjsko pravne zadeve;

9. Informacije in pobude.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.
Naknadno vam bomo posredovali še gradivo za 2. točko dnevnega reda, ter del gradiva za 7. točko.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.