21. seja Sveta Občine Ajdovščina bo 27.01.2005

datum: 18.01.2005
kategorija: Napovedi sej OS

21. seja Sveta Občine Ajdovščina bo 27.01.2005, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

OBČINA AJDOVŠČINA
Svet Občine Ajdovščina
Številka: 069-1/02
Datum: 17.01.2005 ČLANOM SVETA
OBČINE AJDOVŠČINA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Sveta Občine Ajdovščina

sklicujem

21. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo 27. januarja 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika Zapisnik 19. seje Sveta. in Zapisnik 20. seje Sveta. redne seje občinskega sveta ter Poročilo o izvajanju sklepov 20. seje sveta Občine Ajdovščinma 19. in 20. redne seje sveta; ;

1. Informacije inpobude;
2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina;
3. poslovnik ;
Obrazložitev sprememb in dopolnitev Statuta in Poslovnika
4. Spremembe pravilnika o sofinanciranju projektov inovacij;
5. Invsticijski program za izgradnjo OŠ Šturje;
6. Sklep o oblikovanju neprofitne najemnine v letu 2005;
7. predlog ukrepov za ohranitev podružnične šole v Šmarjah;
8. Pobuda staršev iz Brij za dodaten prevoz otrok v podružnično šolo Skrilje;
9. Imenovanja - mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina;
10. Premožensko pravne zadeve.


Gradivo za 5. in 9. točko dnevnega reda vam bo posredovano naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.