25. seja občinskega sveta bo v četrtek, 26. maja 2005 ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina

datum: 17.05.2005
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 069-1/02
Datum: 16.05.2005ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA OBČINE AJDOVŠČINA


Na osnovi 16. člena Poslovnika občinskega svetasklicujem25. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 26. maja 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov 24. redne seje sveta;

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II;
2. Investicijski program za izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo;
3. Predlogi za organizacijo javne službe pomoč družini na domu;
4. Predlogi za organizacijo računovodske službe v nekaterih javnih zavodih;
5. Skupinska dispozicija pozidave območja za skupinsko stanovanjsko pozidavo v Gabrjah;
6. Delitvena bilanca - sklep o dokončni razdelitvi stanovanj med občinama Ajdovščina in Vipava;
7. Informacija o podružničnih šolah Šmarje, Brje in Kamnje;
8. Sklep o povišanju cen distribucijske marže kot dela povprečne cene plina;
9. Premoženjsko pravne zadeve;
10. Informacije in pobude.


Gradivo za 2. in 4. točko dnevnega reda ter zapisnik 24. redne seje bodo posredovani naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.