37. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 29. junija 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 20.06.2006
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2006
Datum: 19. 06. 2006 ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Sveta Občine Ajdovščinasklicujem37. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 29. junija 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 36. redne seje občinskega sveta ter 4. izredne seje in poročila o izvajanju sklepov 36. redne seje sveta;

1. Vprašanja in pobude;

2. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu »Ajdovščina - Pod Obvoznico I« (Ur.l. RS, št. 87/99, 139/04) in dispozicija pozidave za poslovni kompleks Pod obvoznico;
Sklep - Pod obvoznico

3. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2006;

4. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina;

5. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina;

6. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu »Vrh drag« Col (Uradno glasilo, št. 5/88) in dispozicija pozidave za skupinsko stanovanjsko pozidavo Vrh drag Col;;
Sklep - Col - Vrh Drag

7. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu Lavričeva ulica (Uradno glasilo, št 2/90);

8. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine Ajdovščina;

9. Dispozicija pozidave za poslovno obrtno cono Pod železnico;

10. Sprememba dispozicije pozidave za Logistični center Ajdovščina;

11. DIIP Dom krajanov Žapuže;

12. DIIP Prenova ogrevanja in prezračevanja v ŠC Police;

13. Imenovanja;
- Predlog kandidatov za imenovanje članov okrajne volilne komisije,
- Sklep o imenovanju članov sveta Zavoda za šport,
- Sklep o imenovanju članov sveta Lavričeve knjižnice,
- Sklep o imenovanju članov sveta Ljudske univerze,
- Sklep o imenovanju članov sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti;

14. Premoženjsko pravne zadeve.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Gradivo za 12. točko bo posredovano po pošti naknadno. K 3. točki prilagamo samo predlog sprememb proračuna z obrazložitvami, odlok s splošnim in posebnim delom, ki bo zajemal priložene spremembe, bo posredovan naknadno.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.

VABLJENI:
- K 11. točki dnevnega reda: predsednik KS Žapuže,
- K 12. točki dnevnega reda: direktor Zavoda za šport .