22. seja Sveta Občine Ajdovščina bo 3.3.2005, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 22.02.2005
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Svet Občine Ajdovščina

Številka: 069-1/02
Datum: 21.02.2005

ČLANOM SVETA
OBČINE AJDOVŠČINA

Na osnovi 16. člena Poslovnika Sveta Občine Ajdovščina

sklicujem

22. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo 3. marca 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov 21. redne seje sveta in 3. izredne seje (porocilo 22.);

1.Informacije in pobude (inf.);

2.Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina – druga obravnava (statut); - obrazlozitev poslovnika in statuta (obrazlozitev);

3.Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Ajdovščina – druga obravnava (poslovnik);

4.Obravnava predloga izvedbe proslave dne 5.5.2005 ob občinskem prazniku in 60. obletnici ustanovitve prve slovenske vlade;

5.Program razvoja javne službe pomoč družini na domu v občini Ajdovščina do leta 2007 (razvoj);

6.Pobuda bolnišnice dr. Franca Derganca za donatorstvo za nakup aparata za invazivno preiskavo srca (bolnisnica);

7.Imenovanja:
-Mnenje k imenovanju direktorja-ice Centra za socialno delo Ajdovščina;

8.Informacija o državnih lokacijskih načrtih, ki posegajo na območje občine Ajdovščina (drz.lok.nacrt);

9.Premoženjsko pravne zadeve (prem.pr.).

Gradivo za 4. in 7. točko dnevnega reda ter zapisnik 21. redne seje občinskega sveta bo posredovano naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.



ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.

VABLJENI:
- predstavnik Centra za socialno delo (k 5. točki)


OBVESTILO:
Na današnji seji bo župan predlagal, da se 2. in 3. točko izloči iz dnevnega reda ter da se ju zamenja s točkama:
1. Poročilo o prenovi kinodvorane v Ajdovščini in
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina.