38. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 13. julija 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 07.07.2006
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-1/2006
Datum: 06. 07. 2006 ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščinasklicujem38. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 13. julija 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev poročila o izvajanju sklepov 37. redne seje sveta;

1. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Ajdovščina za obdobje januar - junij 2006;
Obrazlozitev realizacije
polletna realizacija - rač.financ.
polletna realizacija - rač.fin.terj.
polletna realizacija - rač. fin. terj.
polletna realizacija - prihodki
polletna realizacija - odhodki

2. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina;

3. Odlok o delni ukinitvi Odloka o zazidalnem načrtu »Ribnik SB II« in Dispozicija pozidave za stanovanjski kompleks Ribnik SB II-1 v Ajdovščini;

4. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za Lavričevo ulico;

5. Odlok o poimenovanju območja Mirce;

6. Sklep o razpisu koncesije za lekarniško dejavnost;

7. Sklep o pripravi programa za ustanovitev Osnovne šole Šturje;
priloga

8. Sklep o določitvi večjega števila otrok v oddelkih vrtca in soglasju k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2006/07;

9. Soglasje k Statutu Zavoda za šport Ajdovščina;

10. Premoženjsko pravne zadeve;

11. Vprašanja in pobude.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Grafični del gradiva za 3. točko bo dostavljen naknadno, zapisnik 37. redne seje pa s sklicem za 39. redno sejo.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.VABLJENI:
- Meri URŠIČ, Otroški vrtec Ajdovščina