23. seja Sveta Občine Ajdovščina bo 31.3.2005, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 22.03.2005
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Svet Občine Ajdovščina

Številka: 069-1/02
Datum: 16.03.2005

ČLANOM SVETA
OBČINE AJDOVŠČINA

Na osnovi 16. člena Poslovnika Sveta Občine Ajdovščina
sklicujem

23. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 31. marca 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 22. redne sejeobčinskega sveta ter 3. izredne seje in poročila o izvajanju sklepov 22. redne seje sveta;

1. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina – druga obravnava;

2. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina – druga obravnava;

3. Letno poročilo – Zdravstveni dom Ajdovščina;

4. Letno poročilo - Lekarna Ajdovščina:
- soglasje k povečani delovni uspešnosti,

5. Letno poročilo – Športni zavod Police;

6. Letno poročilo – Pilonova galerija Ajdovščina:
- določitev dela plače za delovno uspešnost direktorice,

7. Letno poročilo – Lavričeva knjižnica Ajdovščina;

8. Letno poročilo – Otroški vrtec Ajdovščina;

9. Letno poročilo – Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;

10. Letno poročilo – Osnovna šola Dobravlje;

11. Letno poročilo – Osnovna šola Col;

12. Letno poročilo – Osnovna šola Otlica;

13. Letno poročilo – Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;

14. Letno poročilo – Gasilsko reševalni center Ajdovščina;15. Letno poročilo – Ljudska univerza Ajdovščina;
- soglasje k povečani delovni uspešnosti,

(Vsi zavodi primerjava, Obrazlozitev vsi zavodi)

16. Odlok o ukinitvi zazidalnega načrta Servisna cona Ajdovščina;

17. Odlok o ukinitvi zazidalnega načrta Obrtna cona III Ajdovščina;

18. Odlok o ukinitvi zazidalnega načrta Log Budanje;

19. Odlok o ukinitvi zazidalnega načrta Vrh Drag Col;

20. Sklep o sprejetju dispozicije pozidave za obrtno stanovanjsko cono Črniče;

21. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (uskladitev akta);

22. Cene za storitev pomoč družini na domu;23. Premoženjsko pravne zadeve;

24. Informacije in pobude.

V kolikor ne bomo uspeli obravnavati vseh točk, predlagam nadaljevanje seje v petek, 1. aprila 2005 ali v torek, 5. aprila 2005 ob isti uri.

Gradivo za 22. točko dnevnega reda, soglasja k povečani delovni uspešnosti ter določitev dela plače za delovno uspešnost direktorice Pilonove galerije (4., 6. in 15. točka) bodo posredovana naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.

VABLJENI: Direktorji vseh javnih zavodov.